Ishvara Pranidhana (Surrender), Archival print, 2011.